نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مردم بايد همیشه در صحنه باشند

مردم بايد همیشه در صحنه باشند

حضرت آيت الله العظمي جوادي آملي در جلسه درس اخلاق بیان داشتند: مادامي که در مسير نباشيد شکست حتمي است چه اينکه شکست پیش امد. مگر حکومت حضرت امير شکست نخورد؟ مگر خود حضرت امير را شهيد نکردند؟ مگر دوستانش را يکي پس از ديگري شهيد نکردند؟ لذا مردم بايد همیشه در صحنه باشيد.