کتاب گرانسنگ تسنیم

کتاب گرانسنگ تسنیم


کتاب گرانسنگ تسنیم جلد 36 با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج ومرکز نشر اسرا چاپ و روانه بازار شد.همچنین در این کتاب مباحثی همچون حقیقت مرگ، علت نام گذاری این سوره به این نام، فدیه ناپذیری عذاب قیامت، وبی اثر بودن ایمان درهنگام عذاب بیان شده است.