اختصاص فضایی از مسجد به كتابخانه

29 09 2021 40173 شناسه:

قسمتی‌ از مسجد به کتابخانه و فعالیتهای‌ فرهنگی‌ بسیج اختصاص دارد و فقط در شب‌های‌ احیاء در اختیار نمازگزاران قرار می‌گیرد و زمانی‌ که نماز جماعت برقرار نباشد، بعضاً به صورت فرادا نماز اقامه می‌شود؛  نظر را در زمینهٴ ادامه فعالیت بسیج در مکان فوق‌الذکر مرقوم فرمایید.

جواب: 1ـ  مکان مزبور، جزء مسجد است و رعایت احکام مسجد در آن لازم است.
2ـ  استفاده فرهنگی‌ و مانند آن، که مطابق اهداف نظام اسلامی‌ باشد، جایز است.
3ـ  رعایت وفاق و نظر مساعد تولیت و هیئت امنا راجح است.