19 01 2020 353640 شناسه:
 
آدرس و شماره تلفن
 
قم : 75 متری عمار یاسر ـ نبش خیابان شهید قدوسی ـ
بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء


 
تلفن: 3ــ37782001 -025
فکس: 37765253 -025

 
ایمیل: info@esra.ir