جستجوی نتایج

قرآن و دریای وصال - رجا به لقاء الهی

قرآن و دریای وصال - رجا به لقاء الهی

22 02 2023 1122739 شناسه:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ/انشقاق6

اصل اين لقاء حق سبحانه و تعالي در قرآن بدان تصريح داشته و آن کساني که بر اين لقاء اميد دارند و رجاء دارند که به اين لقائ بار يابند، از جلوههاي برتر ايماني معرفي ميشوند و در مقابل، آن کساني که نسبت به اين لقاء و ملاقات با پروردگار عالم که باز تأکيد ميکنيم که مراد از اين لقاء چيست، اين را اگر کسي ترديد (به لقا) کند از ورطه ايمان خارج ميشود. ﴿يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقيهِ﴾، با قاطعيت و صراحت و تأکيد تمام اين معنا دارد افاده ميشود که اي انسانها! نهايت کارتان لقاء حق است داريد تلاش ميکنيد با کدح و رنج و کوشش به سمت پروردگارتان در حرکت هستيد تا در نهايت به لقاء الهي بار يابيد. اين يکي از آن عناوين عمدهاي است که حق سبحانه و تعالي در آن راه ارتباط با بنده مطرح ميکند.