24 07 2023 1772999 شناسه:
image
نویسندگان: مرتضی جوادی آملی عبدالحسین خسروپناه
منبع: پژوهش و حوزه تابستان و پاییز 1387 شماره 34 و 35

​​​​​​​

دریافت اصل مقاله