آیا استعمال توتون و سیگار روزه را باطل می کند؟

29 09 2021 40114 شناسه:

به احتیاط واجب، استعمال تتن و سیگار روزه را باطل می کند. معیار در باطل کردن آن صدق عنوان شرب بر آن است و عرب امروز، کشیدن سیگار و دخانیات را از مصادیق شرب می داند.